โครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษ

 

        1. ทุก ๆ วัน                                (1) Do / Does (1)..........?

        2. กำลัง                                     be (is / am / are) + ing

        3. ได้ (ทำไปแล้ว)                        have + (3)

        4. ได้กำลัง (ตลอดเวลา)                have + been + ing

        5. เมื่อวานนี้ (ระบุเวลา)                 (2) Did (1)...................?

        6. เคย                                       used to + (1)   

        7. อดีตซ้อน(1) - กำลัง                 be (was / were) + ing

                                                       .............................(2)

        8. อดีตซ้อน (2) - ได้                    had + (3) ..............(2)

        9. อดีตซ้อน (3) - ได้กำลัง             had + been + ing ...................(2)  

      10. กำลังจะ                                  be (is / am / are) going to + (1)

      11. จะ                                         shall / will + (1)

      12. จะกำลัง                                  shall / will + be + ing

      13. จะได้                                     shall / will + have + (3)

      14. จะได้กำลัง                              shall / will + have + been + ing

 

        ***  เลขกำกับ หมายถึงกริยา 3 ช่อง เลข 1 คือกริยาช่องที่ 1 (Infinitive) เลข 2 คือกริยาช่องที่ 2 (Preterite หรือ Past) เลข 3 คือกริยาช่องที่ 3 (Past Participle)    

 

ตัวอย่างประโยคประธานกระทำ

 

  1.  I eat every day. (1)

  2.  I am eating now. (1 + ing)

  3.  I have eaten just now. (3)

  4.  I have been eating all the time. (1 + ing)

  5.  I ate yesterday. (2)

  6.  I used to eat (1)

  7.  I was eating when you came (1 + ing)

  8.  I had eaten before I went out. (3)

 9.   I had been eating before you came. (1 + ing)

10.  I am going to eat now. (1)

11.  I shall eat tomorrow. (1)

12.  I shall be eating tomorrow morning. (1 + ing)

13.  I shall have eaten by tomorrow. (3)

14.  I shall have been eating by tomorrow morning. (1 + ing)

 

ตัวอย่างประโยคประธานถูกกระทำ

                        

                         1. I am (beaten) every day.

                         2. I am being (beaten) now.

                         3. I have been (beaten) just now.

                         4. .....................................

                         5. I was (beate n) yesterday.

                         6. I used to be (beaten).

                         7. I was being (beaten) when you came.

                         8. I had been (beaten) before I went out.

                         9. ..............................................

                        10. I am going to be (beaten) now.

                        11. I shall be (beaten) tomorrow.

                        12. I shall be being (beaten) tomorrow morning.

                        13. I shall have been (beaten) by tomorrow.

                        14. ..........................................................

 

ตัวอย่างประโยคประธานให้กระทำ

                        1. I have (my hair) (cut) every day.

                        2. I am having (my hair) (cut) now.

                        3. I have had (my hair) (cut) just now.

                        4. I have been having (my hair) (cut) all the time.

                        5. I had (my hair) (cut) yesterday.

                        6. I used to have (my hair) (cut).

                        7. I was having (my hair) (cut) when you came.

                        8. I had had (my hair) (cut) before I went out.

                        9. I had been having (my hair) (cut) when you came.

                      10. I am going to have (my hair) (cut) now.

                      11. I shall have (my hair) (cut) tomorrow.

                      12. I shall be having (my hair) (cut) tomorrow morning.

                      13. I shall have had (my hair) (cut) by tomorrow.

                      14. I shall have been having (my hair) (cut) by tomorrow morning.